Çalışma Grupları

<p><strong>Uluslararasi İliskiler ve AB ile Koordinasyon &Ccedil;alışma Grubu</strong></p> <p><strong>a</strong>. &Uuml;lkemizin ITU, CEPT, IMO, ETSI, AB ve OECD gibi uluslar arası kuruluşlarla telekom&uuml;nikasyon alanındaki ilişkilerine ait d&uuml;ş&uuml;nce ve g&ouml;r&uuml;ş hazırlamak, yardımcı olmak,<br /> <strong>b</strong>. T&uuml;rkiye&#39;de d&uuml;zenlenecek uluslar arası toplantıların organizasyonuna yardımcı olmak,<br /> <strong>c</strong>. Telekom&uuml;nikasyon ve telsiz haberleşmesi ile ilgili uluslar arası kuruluşlar nezdinde yapılacak toplantılarda faaliyette bulunmak,<br /> <strong>d</strong>. Telekom&uuml;nikasyon ile ilgili uluslar arası kurum ve kuruluşlarla ve bunların temsilcileri ile belirli aralıklarla istişarelerde bulunmak,<br /> <strong>e</strong>. Telekom&uuml;nikasyon alanında imzalanacak uluslar arası anlaşmalar konusunda ilgili kamu kurum, kuruluş ve birimlerine g&ouml;r&uuml;ş bildirmek,<br /> <strong>f</strong>. AB reg&uuml;lasyonları ile uyum &ccedil;alışmaları konusunda &ccedil;alışmalar yapmak,</p>

Lisans ve Sözleşmeler grubu

a. Telekomünikasyon hizmetlerinden hangilerinin imtiyaz sözleşmesi, telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin kapsamında yürütüleceğine ilişkin tespitlerin yapılması amacı ile görüş ve önerilerini ilgililere sunmak,
b. İşletmecilerin veya belli bir telekomünikasyon hizmetini yürütmek isteyenlerin, hangi hizmet türünün hangi yetkilendirme şekli ve şartları ile yapılacağının belirlenmesi konusunda çalışmalar yapmak,
c. Genel izin kapsamında yürütülecek her bir telekomünikasyon hizmeti veya hizmet grubu için şart ve ilkeler konusunda çalışmalar yapmak,
d. İşletmecilerin faaliyetlerinin görev sözleşmesi, imtiyaz sözleşmesi, telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin şartları konularında çalışmalar yapmak,
e. Kişisel telekomünikasyon tesisleri, kamu kurum ve kuruluşlarının münhasıran verdikleri hizmetler ile ilgili olarak özel kanunları uyarınca kurdukları telekomünikasyon tesislerinin esaslarının belirlenmesi konusunda çalışmalar yapmak,
f. Roaming uygulanacak telekomünikasyon hizmetleri konusunda çalışmalar yapmak,

Tarifeler Çalışma Grubu

a. Kullanıcılara ve diğer işletmecilere uygulanacak ücret tarifelerine ilişkin çalışmalar yapmak,
b. Tarifeleri incelemek, değerlendirmek,uygulamayı izlemek ve değerlendirmek,
c. Ara bağlantı sağlama yükümlülüğü olan işletmecilere ilişkin kriterler konusunda çalışmalar yapmak,
d. Ara bağlantı tarifelerini takip etmek ve değerlendirmek,
e. Standart referans ara bağlantı tarifelerinin, şebeke ara bağlantılarının ve roaming ile ilgili anlaşmaların telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesinde ve altyapının işletilmesinde serbest rekabeti engelleyici sonuçlara yol açmamaları için gerekli çalışmaları yapmak ve ilgili mercilere aktarmak,
f. Telekomünikasyon hizmetlerinden ve alt yapısından yararlanacak kullanıcılara ve telekomünikasyon şebekeleri arasındaki ara bağlantılar bakımından diğer işletmecilere uygulanacak ücret tarifelerini ve anlaşma hükümlerini incelemek, değerlendirmek, uygulama usul ve esaslarını belirlemek, mevzuatın gerektirdiği durumlarda onaylamak ve bunların uygulanmasını izlemek,
g. Ücretlendirme ile ilgili gerekli gerekli çalışmalar yapmak,
h. Kullanıcılara ekonomik avantajlar ihtiva eden özel programlar sunulması konusunda ilkeler belirlemek ve çalışmalar yapmak.